Eenvoudig boeken | Snel | Geen kosten
×

Algemene verkoopvoorwaarden

  1. DEFINITIES

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd ''AV'') worden aangeboden door de onderneming Data Session (hierna genoemd ''de onderneming''), SAS met een kapitaal van 7622,45€, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Chambéry onder nummer 853204097, vertegenwoordigd door Lucas Di Lorenzo, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 40 Traverse du Porche à Arc 1800, 73700 Bourg Saint-Maurice, Frankrijk.

1.2 Haar gratis telefoonnummer is +33 4 79 07 49 07, en haar e-mailadres is contact(@)ski-family.fr.

1.3. Het bedrijf is de eigenaar en uitgever van de website https://www.ski-family.fr/fr/ (hierna ''de Site''). De Site wordt gehost door Scalingo, SAS, gevestigd te 15 Avenue du Rhin, 67100 Strasbourg, Frankrijk. De directeur van de publicatie is Lucas Di Lorenzo.

1.4. De Site biedt de Klant (hierna te noemen "de Klant") de mogelijkheid om skilessen te boeken (hierna te noemen "de diensten").

1.5. Alvorens de Site te gebruiken, dient de Klant zich ervan te vergewissen dat hij over de technische en computermiddelen beschikt om de Site te gebruiken en de diensten op de Site te bestellen, en dat zijn browser een beveiligde toegang tot de Site mogelijk maakt. De Klant moet er ook voor zorgen dat de computerconfiguratie van zijn hardware/apparatuur in goede staat is en geen virussen bevat.

2. TOEPASSING EN AFDWINGBAARHEID VAN DE GCV

2.1. Het doel van deze AV is alle voorwaarden vast te leggen waaronder de vennootschap de op de Site te koop aangeboden diensten aan de Cliënten aanbiedt. Zij zijn dus van toepassing op elke Bestelling (hierna genoemd een "Bestelling") van diensten die door de Klant op de Site, per e-mail of per telefoon wordt geplaatst.

2.2. De Klant verklaart dat hij/zij deze AV heeft gelezen en aanvaard alvorens zijn/haar Bestelling te plaatsen.

2.3. De validatie van de Bestelling geldt dus als aanvaarding van deze AV. Deze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt, en de toepasselijke voorwaarden zijn die welke op de Site van kracht zijn op de datum waarop de Bestelling wordt geplaatst.

2.4. Elke andersluidende voorwaarde die door de Klant wordt opgelegd, zal bijgevolg, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap, ongeacht het tijdstip waarop zij te harer kennis is gebracht.

2.5. Het feit dat de onderneming op een bepaald moment geen gebruik maakt van een bepaling van deze AV, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip wel gebruik te maken van een bepaling van deze AV.

3. HET BESTELLEN VAN DIENSTEN OP DE SITE

De vennootschap behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Site te allen tijde te corrigeren.

3.1. De Klant selecteert de dienst(en) die hij/zij wenst te kopen en kan, op verzoek aan de Vennootschap, toegang krijgen tot de samenvatting van zijn/haar Bestelling.

3.2. Het overzicht van de Bestelling vermeldt de door de Klant gekozen dienst(en) en bevat alle bijkomende kosten, zoals de prijs van apparatuur, pakketten of bijkomende verzekering, die worden toegevoegd aan de prijs van de dienst(en) in de Bestelling. De Klant kan zijn Bestelling wijzigen en eventuele fouten corrigeren alvorens deze te aanvaarden.

3.3. Na toegang tot het overzicht van de Bestelling, bevestigt de Klant de aanvaarding van zijn Bestelling door het vakje aan te vinken dat aangeeft dat hij de AV aanvaardt, en vervolgens te klikken op het pictogram voor de bevestiging van de Bestelling.

3.4. Zodra de AV zijn aanvaard en de Bestelling is gevalideerd met de verplichting tot betaling, is het contract geldig gesloten tussen het bedrijf en de Klant en is het onherroepelijk bindend voor beide partijen.

3.5. De onderneming stuurt de Klant vervolgens per e-mail een bevestiging van de Bestelling, met daarin de gegevens van de samenvatting van de Bestelling van de Klant en de ingevoerde leverings- en, in voorkomend geval, facturatieadressen.

3.6. Zodra de gegevens van de Klant zijn gevalideerd, zal de Klant overgaan tot de betaling van de Bestelling in overeenstemming met de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet.

4. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESTELLING

4.1. De prijzen zijn vermeld op de Site bij de beschrijvingen van de diensten, in euro en exclusief belasting en alle taksen.

4.2. Het totaalbedrag wordt vermeld in het overzicht van de Bestelling, voordat de Klant deze AV aanvaardt, zijn Bestelling valideert, zijn leveringsgegevens en, in voorkomend geval, facturatiegegevens invoert en valideert, en overgaat tot betaling. Dit totaalbedrag is aangegeven inclusief alle belastingen.

4.3. Bestellingen voor diensten op de Site zijn betaalbaar in euro. De betaling moet volledig gebeuren op de dag van de bestelling door de Klant, per kredietkaart, behalve indien bijzondere verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk door de Klant en de vennootschap worden aanvaard.

4.4 In geval van betaling met kredietkaart maakt de Site gebruik van het beveiligingssysteem Stripe, een dienstverlener die gespecialiseerd is in de beveiliging van online betalingen. Dit systeem garandeert de klant de totale vertrouwelijkheid van zijn bankgegevens. De bankkaarttransactie tussen de Klant en het beveiligde systeem is dus volledig versleuteld en beschermd. De bankgegevens van de klant worden door de onderneming niet elektronisch opgeslagen.

4.5. De Klant garandeert het bedrijf dat hij/zij over de nodige machtigingen beschikt om de betalingsmethode te gebruiken bij het plaatsen van de Bestelling.

4.6. De vennootschap behoudt zich het recht voor om elke uitvoering en/of levering van een Bestelling op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het uitvoeringsniveau ervan, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een door de Klant aan de vennootschap verschuldigde som, in geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de site en de betaling van een Bestelling.

5. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

5.1. De dienst(en) wordt (worden) automatisch aan de Klant geleverd zodra de Bestelling is bevestigd.

5.2. De Klant dient zich ervan te vergewissen dat de bij het plaatsen van de Bestelling verstrekte gegevens juist zijn.

5.3. De maatschappij is evenmin aansprakelijk indien de niet-ontvangst van de diensten te wijten is aan de handeling van een derde buiten haar tussenkomst of in geval van diefstal.

6. KLANTENDIENST

6.1. Voor elk verzoek om informatie, verduidelijking of klacht moet de Klant zich bij voorrang wenden tot de Klantendienst van de onderneming, zodat deze kan proberen een oplossing voor het probleem te vinden.

6.2. De klantendienst van het bedrijf is van maandag tot zondag van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar via de volgende contactgegevens:

- Telefoon: +33 4 79 07 49 07

- e-mail : contact(@)ski-family.fr

post: 40 Traverse du Porche à Arc 1800, 73700 Bourg Saint-Maurice, Frankrijk

7. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1. De Klant verbindt zich ertoe de bepalingen van deze AV na te leven.

7.2. De Klant verbindt zich ertoe de Site en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de vennootschap.

7.3. De Klant stemt ermee in dat hij/zij de Site alleen zal gebruiken voor zijn/haar eigen persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze AV. In dit verband stemt de Klant ermee in zich te onthouden van :

- De Site te gebruiken op een wijze die onwettig is, voor een doel dat onwettig is, of op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden.

- de inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk te verkopen, kopiëren, reproduceren, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, over te dragen of in sublicentie te geven of de broncode te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren, te wijzigen, in menselijk leesbare vorm weer te geven, te trachten de broncode te achterhalen of software te gebruiken die de Site geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt of omvat

- Pogingen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het computersysteem van de Site of zich bezig te houden met activiteiten die de werking of functionaliteit van de Site verstoren, de kwaliteit ervan verminderen of de werking ervan verstoren.

- Misbruik van de Site door het opzettelijk introduceren van virussen of andere kwaadaardige programma's en pogingen om ongeautoriseerde toegang tot de Site te verkrijgen.

- Inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de onderneming

- Om de site te denigreren

7.4. Indien de Vennootschap om welke reden dan ook van mening is dat de Klant deze Algemene Voorwaarden schendt, kan de Vennootschap op elk moment en naar eigen goeddunken de toegang van de Klant tot de Site beëindigen en elke actie ondernemen, met inbegrip van burgerlijke en strafrechtelijke vervolging, tegen de Klant.

8. ANNULERINGSBELEID


-- SPECIALE COVID 19...

Wij informeren onze klanten dat in geval van annulering omwille van uitzonderlijke voorschriften in verband met de gezondheidstoestand van COVID-19, alle geïnde bedragen volledig zullen worden terugbetaald in de volgende gevallen

  • SLUITING VAN ONZE SCHOOL OF STATION met de onmogelijkheid om de cursus in een andere partnerschool te laten doorgaan
  • BEPERKING VAN UW PLAATS VAN VERBLIJF met een door de autoriteiten uitgevaardigd reisverbod
  • SLUITING VAN DE FRANSEGRENS en/of UW LAND VAN VERBLIJF
  • VerplichteQUARANTINE van toepassing bij aankomst in Frankrijk

Bovendien verbinden wij onze klanten ertoe de door de autoriteiten opgelegde voorschriften na te leven, met name wat betreft de naleving van de hygiënevoorschriften en de onmiddellijke melding van een mogelijk besmettingsrisico.


-- Standaard voorwaarden...

In geval van annulering door de Klant van de bestelde Diensten, en behalve in geval van overmacht zoals erkend door de Franse jurisprudentie :

- ten minste 30 dagen vóór het begin van de uitvoering van de Diensten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail aan de Vennootschap worden meegedeeld, zal het totaalbedrag van de vooruitbetaalde bedragen aan de Vennootschap worden terugbetaald binnen 30 dagen na de eerste overlegging van de voornoemde brief (na aftrek van dossierkosten van 5% van de reservering);

- op om het even welke wijze tussen 7 en 30 dagen voor de aanvang van de Diensten aan de betrokken Onderneming wordt meegedeeld, zal 50% van het totale verschuldigde bedrag worden terugbetaald binnen 30 dagen na de eerste voorlegging van voornoemde brief;

- minder dan 7 dagen voor de aanvang van de Diensten op enigerlei wijze aan de betrokken Onderneming wordt medegedeeld, heeft de Klant geen recht openige terugbetaling.

In geval van annulering door de school en/of het betrokken bedrijf :

De Onderneming of de professionele skileraar behoudt zich het recht voor de lessen op elk moment te annuleren of te onderbreken, met name in geval van overmacht.

Het naar rato van de bestede tijd berekende bedrag zal binnen 30 dagen na het evenement worden terugbetaald.

Onder overmacht wordt verstaan de sluiting van de pistes of skiliften, of weersomstandigheden die het voor de groep gevaarlijk maken om toegang te krijgen tot het terrein.

Bovendien behoudt de Onderneming of de professionele skileraar zich het recht voor om op elk moment een persoon uit te sluiten wiens gedrag het lesproces zou kunnen verstoren. In dat geval heeft de klant geen recht op terugbetaling.

9. HERROEPINGSRECHT

9.1. Overeenkomstig de artikelen L.221-18 en volgende van de Franse consumentenwet beschikt de Klant over een termijn van 14 dagen vanaf de validatie van zijn Bestelling op de Site om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij zijn motieven hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.

9.2 Alle producten/diensten zijn onderhevig aan herroeping, behalve die welke zijn uitgesloten door artikel L. 221-28 van de consumentenwet, hieronder weergegeven:

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten:

1. de levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming heeft betuigd en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht;

2° De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

4° De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

5° De levering van goederen die na levering door de consument werden ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;

6° De levering van goederen die na levering en naar hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen;

7° De levering van alcoholhoudende dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen vat heeft;

8° Onderhouds- of herstellingswerken die dringend bij de consument thuis en op uitdrukkelijk verzoek van de consument moeten worden uitgevoerd, binnen de grenzen van de reserveonderdelen en de werken die strikt noodzakelijk zijn om aan de noodsituatie het hoofd te bieden;

9° De levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur wanneer deze na levering door de consument zijn ontzegeld;

10° De levering van een dagblad, tijdschrift of magazine, met uitzondering van de abonnementscontracten voor deze publicaties;

11° Gesloten op een openbare veiling ;

(12) Het verstrekken van accommodatie, andere dan huisvesting, vervoersdiensten, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of op een bepaald tijdstip moeten worden verstrekt;

13. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument er vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd en uitdrukkelijk van zijn herroepingsrecht heeft afgezien.

9.3. Om gebruik te maken van zijn recht om de Bestelling te herroepen, moet de Klant zijn beslissing om de Bestelling te herroepen kenbaar maken door middel van het herroepingsformulier in bijlage of door middel van een ondubbelzinnige verklaring, zonder opgave van redenen. De Klant kan de onderneming op om het even welke manier op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst op te zeggen, met name door een brief te sturen naar de onderneming op het volgende adres: 40 Traverse du Porche à Arc 1800, 73700 Bourg Saint Maurice, Frankrijk of per e-mail naar contact(@)ski-family.fr.

9.4. Indien de Klant de vennootschap in kennis stelt van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, ongeacht het gebruikte middel, stuurt de vennootschap hem onverwijld op een duurzame drager (met name per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping.

9.5. In geval van herroeping door de Klant zal de terugbetaling van de dienst(en) die het voorwerp uitmaakte van het herroepingsrecht door de Vennootschap geschieden met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat gebruikt werd voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel. In ieder geval brengt deze terugbetaling geen kosten voor de Cliënt met zich mee. De terugbetaling geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop de vennootschap in kennis is gesteld van de beslissing van de Klant om de Bestelling te herroepen. Indien de Diensten binnen de herroepingstermijn worden gebruikt, wordt de Klant geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht.

10. VERANTWOORDELIJKHEID

10.1. De vennootschap neemt alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de Klant in optimale omstandigheden een of meer kwaliteitsdiensten krijgt aangeboden. De vennootschap kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming of de slechte uitvoering van het geheel of een deel van de in het contract voorziene prestaties, die te wijten zijn hetzij aan de Cliënt, hetzij aan de professionele skileraars (houders van een geldige vergunning om les te geven in skiën en aanverwante disciplines), hetzij aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde buiten het contract om, hetzij aan een geval van overmacht. Meer in het algemeen kan de vennootschap, indien zij aansprakelijk zou zijn, in geen geval aanvaarden de Cliënt te vergoeden voor indirecte schade of schade waarvan het bestaan en/of de omvang niet door bewijzen zou kunnen worden gestaafd.

10.2. De vennootschap is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van haar diensten of door het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik en de voorwaarden inzake hygiëne, opslag en veiligheid bij het gebruik van een van haar producten/diensten.

10.3. De Site kan links bevatten naar andere sites die niet worden uitgegeven of gecontroleerd door de vennootschap, die niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de werking, de inhoud of enig element aanwezig of verkregen via deze sites.

10.4. Het plaatsen van dergelijke links of het verwijzen naar informatie, artikelen of diensten van derden kan en mag niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring door het bedrijf van dergelijke sites en elementen of hun inhoud.

10.5. De onderneming is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites en kan geen controle uitoefenen op de inhoud van deze websites, noch de reclame, dienst(en) en andere informatie op deze websites valideren.

10.6 Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat het bedrijf op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld indien de computerapparatuur of het e-mailsysteem van de Klant, bijvoorbeeld als gevolg van anti-spam software, door het bedrijf verzonden e-mails weigert, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kopie van het betalingsontvangstbewijs, de samenvatting van de Bestelling of de e-mail die de levering opvolgt.

10.7 De Klant is volledig op de hoogte van de bepalingen van dit artikel en in het bijzonder van de voornoemde garanties en beperkingen van aansprakelijkheid, essentiële voorwaarden zonder dewelke de vennootschap nooit zou hebben gecontracteerd.

11. UITVOERING VAN DIENSTEN

11.1. Voor de uitvoering van de Diensten moet de Klant verschijnen op de plaats, de dag en het uur vermeld in de orderbevestiging.

Indien de Klant te laat is, heeft hij geen recht op enige terugbetaling.

11.2. Onderbrekingen in de werking van de skiliften, buiten de controle van de Vennootschap, die de goede uitvoering van de Diensten zouden beïnvloeden, geven geen aanleiding tot terugbetaling of schadevergoeding door de Vennootschap aan de Klant.

11.3. De Klant wordt erop gewezen dat de Onderneming en/of de professionele instructeur niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor "te veel" of "te weinig" sneeuw. In het algemeen kan de Vennootschap niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weers- en sneeuwomstandigheden, zodat de Klant geen aanspraak kan maken op enige compensatie, korting of terugbetaling. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant, indien hij/zij dit wenst, om rechtstreeks en buiten de School om een "sneeuwverzekering / garantie" af te sluiten.

12. HET DRAGEN VAN EEN HELM

Aangezien sneeuwsporten risicovolle activiteiten zijn, zijn helmen verplicht voor kinderen jonger dan 13 jaar en worden ze voor iedereen sterk aanbevolen.

De Maatschappij beveelt de Cliënt ook aan rugbeschermers voor kinderen en polsbeschermers te gebruiken.

13. VERZEKERING

Cliënten zijn niet gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de School en/of het Bedrijf voor de Onderwijsdiensten.

Elke Klant moet zich verzekeren tegen de risico's die inherent zijn aan dit soort sportieve activiteit.

De Diensten worden niet terugbetaald in geval van een ongeval dat het de Klant onmogelijk maakt de Diensten voort te zetten. Het is dus aan de Klant om een gespecialiseerde verzekering af te sluiten, zoals een "annuleringsverzekering".

De Vennootschap verstrekt, indien nodig, op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, alle bewijsstukken aan de hand waarvan de Klant de terugbetaling van zijn verzekeringsmaatschappij kan verkrijgen in geval van een ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van de Diensten.

14. FOTO'S EN VIDEO'S

Door gebruik te maken van de Diensten, stemt de Klant ermee in om op foto's en video's te verschijnen die gedeeld zullen worden met alle leerlingen in zijn/haar klas als onderdeel van de toepassing van het Bedrijf.

Door gebruik te maken van de Diensten aanvaardt de Klant ook de mogelijkheid dat foto's en video's door de Vennootschap worden gebruikt in promotiemateriaal zoals brochures, websites, enz.

In geval van weigering zal de Klant de Vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte brengen; de Vennootschap zal dan afzien van het gebruik van de genoemde beelden en de eventueel gebruikte beelden indien mogelijk terugtrekken.

15. VEILIGHEID

De Klant verbindt zich ertoe de veiligheid van de Site niet in gevaar te brengen. Daartoe verbindt hij zich ertoe geen frauduleuze toegang tot en/of onderhoud van het informatiesysteem van de onderneming te zullen plegen. De Klant mag het informatiesysteem van de onderneming niet beschadigen of hinderen. Doet hij dit niet, dan kan de vennootschap alle maatregelen tegen hem treffen en met name strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld krachtens de artikelen 323-1 en volgende van het Franse wetboek van strafrecht.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM EN PERSOONSGEGEVENS

16.1. Alle elementen van deze Site en de Site zelf zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, tekeningen en modellen en/of alle andere intellectuele eigendomsrechten. Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de onderneming. Al deze rechten zijn voorbehouden aan de hele wereld.

16.2. De naam en het handelsmerk, logo's, ontwerpen, gestileerde letters, beeldmerken en alle tekens die op deze Site worden afgebeeld, zijn en blijven het exclusieve eigendom van het bedrijf.

16.3. Geen titel of recht op enig materiaal of software wordt verkregen door het downloaden of kopiëren van materiaal van deze Site. De Klant mag deze Site en de materialen en software die deze bevat niet reproduceren (anders dan voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik), publiceren, bewerken, verzenden, distribueren, weergeven, verwijderen, verwijderen, aanvullen, wijzigen of anderszins bewerken op basis van deze Site, noch verkopen of deelnemen aan enige verkoop in verband met deze Site, de materialen op deze Site of enige software die daarop betrekking heeft.

16.4. De vennootschap verleent de Klant een niet-exclusieve licentie om de Site te gebruiken. Deze licentie is strikt persoonlijk en mag onder geen beding worden overgedragen of afgestaan aan welke derde dan ook. De licentie wordt verleend voor de duur van het gebruik van de Site.

16.5. Elk gebruik door de Klant van de firmanamen, merken en onderscheidingstekens van de vennootschap is strikt verboden, tenzij de vennootschap hiertoe vooraf haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

16.6. Het bedrijf begrijpt dat de bescherming van gegevens en privacy een zaak is voor alle internetgebruikers die de Site bezoeken. Het bedrijf verbindt zich ertoe, overeenkomstig de regelgeving van de RGPD, uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens te beschermen, d.w.z. gegevens die u direct of indirect als persoon kunnen identificeren.

16.7. In het kader van de bestelling is de Onderneming verplicht persoonsgegevens van de Klant te verzamelen. De onderneming verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de klanten te beschermen.

16.8. De bestanden met persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de bestelling worden opgeslagen op de servers van de host van de Site. Deze dienstverlener garandeert dat hij voldoet aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De onderneming deelt geen persoonsgegevens van klanten mee en verhandelt deze ook niet.

16.9. In het stadium van de bestelling op de Site, stemt de Klant uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bestellingen.

16.10. Het doel van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens is de uitvoering van de bestelling mogelijk te maken. De verschillende persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld, met inbegrip van de naleving van wettelijke of fiscale verplichtingen.

16.11. Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, bekend als de wet "Informatique et Libertés", en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft elke Klant, ongeacht zijn nationaliteit, onder voorbehoud van een identiteitsbewijs, het recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Elke Klant heeft tevens het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van zijn gegevens en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid alsmede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

16.12. Voor de toepassing van deze clausule en in het bijzonder om de vertrouwelijkheid van de gegevens van de Klant te waarborgen, heeft de onderneming in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen op het volgende adres: contact@ski-family.fr

16.13. In elk geval heeft elke Klant het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

17. NIEUWSBRIEF

17.1. Door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen of door er uitdrukkelijk mee in te stemmen, aanvaardt de Klant dat de vennootschap hem, met een door de vennootschap bepaalde frequentie en in een door de vennootschap bepaalde vorm, een nieuwsbrief kan toezenden die informatie kan bevatten over haar activiteit.

17.2. Wanneer de Klant het daartoe bestemde vakje aanvinkt tijdens het registratieproces op de Site om de Bestelling te plaatsen, stemt hij ermee in commerciële aanbiedingen van de vennootschap te ontvangen voor soortgelijke diensten als de bestelde.

17.3. Klanten kunnen zich uitschrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de link die daartoe in elke nieuwsbrief is voorzien

18. BEL-ME-NIET LIJST

De Klant heeft de mogelijkheid om zich gratis in te schrijven op een telefonische oppositielijst van BLOCTEL (www.bloctel.gouv.fr) om niet meer telefonisch benaderd te worden door een beroepsbeoefenaar waarmee hij geen lopende contractuele relatie heeft, overeenkomstig de wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014 betreffende de consumptie.

Elke consument kan zich gratis abonneren op deze lijst via https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

19.1. Deze AV worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht.

19.2. In geval van een geschil voortvloeiend uit de interpretatie en/of uitvoering van deze AV, of in verband met deze AV, kan de Klant beslissen het geschil met de vennootschap voor te leggen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.

19.3. Overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen is de onderneming aangesloten bij een bemiddelingsdienst van SAS Médiation, erkend door het Ministerie van Economie en Financiën.

Na de zaak per aangetekende brief aan de directie van de school te hebben voorgelegd op het adres 334, rue Nicolas Parent, 73000, Chambéry, en bij het uitblijven van een bevredigend antwoord of bij het uitblijven van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant de zaak voorleggen aan de ombudsman voor de consument, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op zijn website: www.sasmediationsolution-conso.fr.

19.4 Tot slot zij eraan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt voorgesteld om geschillen op te lossen door een beroep op de rechter te vermijden

19.5. De Klant kan ook het door de Europese Commissie opgerichte Europees platform voor de beslechting van consumentengeschillen raadplegen op het volgende adres, dat een lijst bevat van alle erkende organen voor geschillenbeslechting in Frankrijk: https: //webgate.ec.europa.eu/odr/.

19.6 Indien deze bemiddelingsprocedure mislukt of indien de Klant de zaak aan de rechter wenst voor te leggen, zijn de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.


Bijlage 1

HERROEPINGSFORMULIER

SARL AMSA 130 Traverse du Porche à Arc 1800, 73700 Bourg Saint-Maurice, Frankrijk

contact(@)ski-family.fr

+334 79 07 49 07

Hierbij stel ik u ervan in kennis dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van het (de) hieronder vermelde product(en)/dienst(en) herroep:

Besteld op :

Ontvangen op :

Bestelnummer :

Naam van de cliënt :

Adres van de klant:

Datum :

Handtekening van de klant :